Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 - przedłużenie terminu

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Wartość dofinansowania programu:

8 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji:

8 000 zł.

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”:

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:

wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,

podniesienie poziomu kompetencji dotyczących  prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcia specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Program realizowany jest w formie:

świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji/dietetyki – limit 20 godzin.

Powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.


NABÓR WNIOSKÓW

prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w terminie do 8 października 2021 roku


Sposób zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”:

osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 oraz załączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności wraz z załącznikiem Nr 2 do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jasnogórska 75, 42-217 Częstochowa pokój nr 10.