Zarząd Powiatu Częstochowskiego z absolutorium i wotum zaufania

Stosunkiem głosów : 16  za, 8 wstrzymujących się przy jednym Radnym nieobecnym Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu po przedstawieniu i debacie nad Raportem o stanie powiatu za 2018 r.

Raport dostępny jest pod poniższym adresem. 

Rada Powiatu udzieliła również absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r. Stosunkiem głosów: 16  za, 8  wstrzymujących się przy jednym Radnym nieobecnym

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym ważnym tematem omawianym na sesji była uchwała w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy Autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Radni domagają się całkowitego dofinansowania odbudowy dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w wyniku objazdu przebudowywanej DK-1. Uzasadniając swoje stanowisko stwierdzają, że parametry dróg lokalnych nie są dostosowane do zwiększonego ruchu samochodów, szczególnie ciężarowych, a niedawno wybudowane szybko ulegają dewastacji. Uchwała zostanie przekazana: Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Posłom i Senatorom z okręgu częstochowskiego, prezydentom, starostom, burmistrzom i wójtom miast i gmin przyległych do odcinka A-1.

Informację na temat stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2018 r. przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Dariusz Nowicki. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat podziękował za skrupulatność pracowników Powiatowej Stacji Sanitaro - Epidemiologicznej w Częstochowie. Jednocześnie przewodniczący przyłączył się do apelu, aby nie unikać szczepień dzieci oraz korzystać z programów jakie oferuje Powiat Częstochowski, np. szczepień przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego).