Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego

 

Obowiązek sporządzania Raportu o stanie gminy/powiatu wprowadzono ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ponadto, szczegóły dotyczące raportu o stanie powiatu określono i uregulowano  w art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. W ust.3. w/w ustawy wskazano, że Rada Powiatu może określić w drodze odrębnej uchwały wymogi dotyczące zwartości raportu.

            W przypadku Raportu o stanie Powiatu Częstochowskiego Rada Powiatu Częstochowskiego uchwałą nr VI /47/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku określiła zagadnienia, które powinien zawierać raport o stanie Powiatu Częstochowskiego.

            Przedłożony Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok opracowany został na podstawie danych źródłowych pochodzących z wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

                                                                    Zarząd Powiatu Częstochowskiego