XL Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały podczas  XL Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.

 Gośćmi czwartkowej sesji byli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Piotr Urbaniak, który poinformował Radę o obecnej sytuacji na rynku pracy i wskazał działania podejmowane przez PUP ukierunkowane na łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Częstochowski oraz przedstawiciel PGW Wody Polskie, który złożył sprawozdanie z działalności swojej jednostki.

 

Podjęte Uchwały oraz szczegółowe sprawozdanie z Sesji znajdą Państwo tutaj 

Całość relacji wideo z sesji można obejrzeć klikając w Sesja nagranie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XL Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent dyr. PUP P. Urbaniak.

8. Sprawozdania z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referenci: kierownicy nadzorów wodnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 1/XL/2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 2/XL/2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 3/XL/2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Koniecpol zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP 1091 S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu, referent dyrektor PZD A. Pakuła, druk nr 4/XL/2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XL/2022.

14. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

15. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

16. Zamknięcie obrad XL Sesji.

Liczba osób pozostających bez pracy na terenie 16 gmin Powiatu Częstochowskiego kształtuje się następująco:


Od początku wojny na Ukrainie Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 494 bezrobotnych posiadających statut uchodźcy. Jako miejsce przebywania Powiat częstochowski wskazało 100 osób, natomiast miasto Częstochowę 394 osoby. Na koniec sierpnia 2022 r. bezrobotnymi pozostało 112 osób z Częstochowy i 24 z powiatu częstochowskiego. W ramach prac subsydiowanych podjęło zatrudnienie 12 osób, a na staż zostało skierowanych 51. Od początku roku PUP zarejestrował 11975 oświadczeń o powierzeniu pracy. Na mocy „ustawy specjalnej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie” pracodawcy zgłosili 4025 powiadomień o zatrudnieniu obywateli Ukrainy.