Spotkanie ws. postępowania scaleniowego na obiekcie Lubojna, Lubojenka gmina Mykanów.

Z początkiem października w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie z Konradem Zymkiem - wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka gmina Mykanów.

W spotkaniu tym uczestniczyli Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski, Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale GN prowadząca merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów, Andrzej Przybylski – Konsultant projektu scalenia, Dariusz Pomada - Wójt Gminy Mykanów, przedstawiciele gminy, radni gminy
i sołtysi wsi Lubojna i Lubojenka.

Spotkanie miało na celu omówienie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów, przede wszystkim wskazanie potrzeb i wymagań w zakresie technologii przebudowy dróg, które powinny zostać ujęte w projekcie i kosztorysie.    

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.