Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych z nowym zarządem

Adam Jaruga został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Rady. W skład prezydium weszły również Halina Kowalczyk, wiceprzewodnicząca i Irena Pluta, sekretarz.


Podczas posiedzenia, które odbyło się 5 października 2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, omówiono poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, porównano wysokość środków przeznaczonych na te zadania w roku ubiegłym z tymi, które otrzymano na rok 2021. Pomimo uzyskania większych środków finansowych niż w roku ubiegłym i zwiększenia przyznawanych kwot dofinansowań, przedstawiono trudności wynikające z realizacji zadań PFRON,  spowodowane zwiększoną liczbą wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON. Poinformowano o konieczności przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy poszczególne zadania. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie zmiany podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje na temat Programów: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji wywołanych chorobami zakaźnymi”, „Aktywny Samorząd” i stopnia ich realizacji. 

Adam Jaruga i Paweł Kożuch zapoznali uczestników zebrania z modelowym funkcjonowaniem powiatowych społecznych rad oraz najważniejszymi tezami, jakie zostały sformułowane podczas „Forum powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych województwa śląskiego”, które odbyło się 28 września w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.


Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych obradowała w składzie: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca  Rady (obecna była w formie zdalnej), Irena Pluta - Członek Rady, Waldemar Trószyński - Członek Rady oraz zaproszeni: Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Małgorzata Krasoń - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Paweł Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych  i Marlena Pronobis - Referent.