Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"Dnia 21 grudnia 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się piąte w tym roku,  posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia Rady omówiono wykorzystanie środków finansowych PFRON oraz  konieczność przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W trakcie posiedzenie przedstawiono także projekty trzech uchwał:

·         w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania sportu, kultury i rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2023 r.

·         w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

·         w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu w 2023 r.

Wszystkie ww. projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.     

Debatowano również na temat: Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III. W posiedzeniu  uczestniczyło 4 Członków Rady w tym: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady, Irena Pluta - Sekretarz Rady, Edyta Wierzbińska – Członek Rady oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Agnieszka Sędziwa – Kogut – Zastępca Dyrektora, Paweł Kożuch – Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych i  Iwona Motyl- Referent.