Stypendia dla najlepszych

16 uczniów szkół powiatowych wykazało się bardzo dobrymi wynikami w nauce i w obecności członków Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu Częstochowskiego odebrało stypendia w kwocie 1 000 zł.

17 września Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Janem Miarzyńskim i Adamem Morzykiem wręczyli okolicznościowe dyplomy uczniom ze szkół w Kamienicy Polskiej, Złotego Potoku i Koniecpola. Uhonorowani zostali:

- Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej:

1. Julia Najnigier – średnia ocen -5,73

2. Natalia Górniak – średnia ocen – 5,40

3. Tomasz Rogala – średnia ocen 5,26

4. Magdalena Kaczmarek – średnia ocen 4,87


- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu:

1. Julia Rydzek – średnia ocen – 5,67

2. Natalia Misztal – średnia ocen – 5,11

3. Małgorzata Szyda – średnia ocen – 5,07

4. Kinga Buc – średnia ocen – 5,00

5. Mateusz Ciastko – średnia ocen – 5,00

6. Aleksandra Woźniak – średnia ocen – 5,00

7. Marcin Konatowski - – średnia ocen 4,88

8. Aleksandra Gęskowska - – średnia ocen 4,80

9. Bartosz Rumin– średnia ocen 4,80

10. Natalia Oberska – średnia ocen 4,76 


- Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku:

1. Jonasz Jawornik – średnia ocen 4,95

2. Kinga Jawura – średnia ocen 4,8Kandydatem do stypendium może być uczeń spełniający równocześnie następujące warunki:

1. w wyniku klasyfikacji odpowiednio śródrocznej lub rocznej uzyskał:

a) średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych 

w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,

b) oceny celujące z co najmniej 3 zajęć edukacyjnych wyodrębnionych  

w ramowym planie nauczania  jako obowiązkowe  i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk.

2. Uczeń nie może mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych.


Stypendium finansowane jest  w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski”.