Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.


Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 15 000 zł.


Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.


Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2021”:


  1.  Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego.

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru 

      (Zał. 1. Do  Regulaminu  Konkursu – Karta  Zgłoszenia)  dokonane przez właściciela zagrody  w wyznaczonym  terminie do Etapu Gminnego Konkursu wg zasady określonej przez Burmistrza/Wójta danej gminy.

  3. Zgłoszenia  do etapu powiatowego  dla gmin, które przeprowadzają etap gminny konkursu dokonuje  Wójt/Burmistrz  Gminy.

  4. Zgłoszenia do etapu powiatowego konkursu z terenu gmin, które nie przeprowadzają etapu gminnego, dokonuje się z pomocą pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej oraz znających teren pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zgłoszenie dokonywane jest w  konsultacji z Burmistrzem/Wójtem danej Gminy.

  5. Do  konkursu na szczeblu powiatowym, gminy które przeprowadzają etap Gminny konkursu wyłaniają do konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym. 

  6. Zajęcie  I,  II,  III  miejsca  w etapie  powiatowym powoduje  ograniczenie  w  możliwości     udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.

  7. Warunkiem obligatoryjnym  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia  z  wyrażoną  zgodą,  potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym  regulamin  Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia – oświadczenia