IX Sesja

IX Sesja w dniu 19 września 2019, godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad IX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent dyr. PUP P. Urbaniak.

8. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku, referenci: kierownicy nadzorów wodnych w Częstochowie, Kłobucku, Koniecpolu, Radomsku, Włoszczowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik Toczko, druk nr 8/IX/2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 9/IX/2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 4/IX/2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 3/IX/2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 6/IX/2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, referent sekretarz H. Sobel, druk nr 14/IX/2019.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Częstochowskiego, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 1/IX/2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej, referent naczelnik wydz. ZO R. Gębuś, druk nr 12/IX/2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, referent naczelnik wydz. ZO R.Gębuś, druk nr 13/IX/2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Częstochowskiego, referent sekretarz H. Sobel, druk nr 5/IX/2019.

19. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za I półrocze 2019 roku, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 7/IX/2019.

20. Informacja nt. należności przysługujących powiatowi, które zostały umorzone, rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie terminu w okresie I półrocza 2019 roku, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 10/IX/2019.

21. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych: początkowych oraz za 2018 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 2/IX/2019.

22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A. Wochal, druk nr 11/IX/2019.

23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

24. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

25. Zamknięcie obrad IX Sesji.


Porządek wraz z projektami uchwał TUTAJ