Zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni

Z dniem 27 lipca na emeryturę przeszła Elżbieta Ścigała. Wieloletnia dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych w Blachowni, która podczas swojej ponad 40-letniej kariery zawodowej przez 18 lat pracowała w jednostkach organizacyjnych pieczy zastępczej. Przez okres 11 lat (od 01.11.1992 r.) była zatrudniona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach na stanowisku nauczyciela – wychowawcy. 1 września 2003 roku  objęła stanowisko dyrektora Domu Dziecka we Wrzosowej, następnie w wyniku przekształceń od 2012 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, a od 2015 r. Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni. 

Pani dyrektor w ramach swojej działalności wdrażała nowatorskie rozwiązania umożliwiające realizację opieki nad dzieckiem i rodziną. Była współautorką stworzenia i realizacji koncepcji przekształcania Domu Dziecka we Wrzosowej w małe placówki i mieszkania w systemie rodzinkowym na długo przed zmianą przepisów prawa w tej sprawie. Dzięki przeprowadzonej reorganizacji wydatnie poprawiła wychowankom warunki wspomagające  fizyczny i psychiczny rozwój oraz wzmocniono kontakty z biologicznymi rodzicami. Elżbieta Ścigała dała się poznać jako sprawny organizator zarządzanych przez siebie jednostek. Placówka otrzymała stały wpis do rejestru Wojewody jako pierwsza w województwie śląskim, co było świadectwem, że placówka spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jako Dyrektor angażowała się w przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na działalność jednostek i współpracowała z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i rozwoju swoim podopiecznym. Realizowała programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, poszukiwała sponsorów prywatnych, a także współorganizowała Bale Charytatywne pod hasłem „Pomóżmy Dzieciom”, organizowała zajęcia nauki języka niemieckiego.  Nowatorską formą działalności Dyrektor Elżbiety Ścigała była również współpraca z różnymi podmiotami działającymi na terenie Europy tj. w Niemczech, Danii, Ukrainie. Dzięki prowadzonej współpracy wychowankowie Placówki mieli możliwość poznania innych krajów, spędzania aktywnego wypoczynku wraz z młodzieżą z innych krajów. Ponadto Pani Dyrektor współpracowała z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z celu zapewnienia jak najlepszej opieki i rozwoju swoim podopiecznym. Elżbieta Ścigała była również inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Częściowo Pozbawionym Opieki Rodzicielskiej „SERCE DZIECKA”, które ma na celu pozyskiwanie funduszy na zaspokajanie potrzeb wychowanków podległych placówek. W 2007 roku Elżbieta Ścigała otrzymała Nagrodę Wojewody za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej, w 2010 r. Medal Ministra Edukacji Narodowej, a w 2011 roku  statuetkę Starosty Częstochowskiego „Za Zasługi dla Powiatu” - 2010, w dziedzinie Zdrowie i Opieka Społeczna. W 2012 r. uhonorowana została  Medalem Złotym Prezydenta RP za Długoletnia Służbę. 

Z dniem 28 lipca kierownictwo Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego objęła Agnieszka Frania, pełniąca dotychczas obowiązki zastępcy dyrektora Centrum. Nowa Pani dyrektor przez 7 lat pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni nabyła doświadczenie w pracy na stanowiskach pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia na kierunkach zarządzanie, praca socjalna, przygotowanie pedagogiczne zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz organizacja pomocy społecznej, które pozwoliły jej nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zajęcia stanowiska dyrektora Centrum. 

Nowemu dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni gratulujemy awansu i objęcia nowego stanowiska oraz życzymy wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.

Przechodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektor Elżbiecie Ścigale pomyślności i przyjemności z nowego etapu życia.