Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Przy 16 głosach poparcia i 7 wstrzymujących się, Zarządu Powiatu Częstochowskiego uzyskał wotum zaufania za 2020 rok. 


Podczas XXVI sesji przedstawiony został Raport o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok. Po licznych wystąpieniach w debacie nad raportem, Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.


W kolejnym punkcie radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych, dotyczącymi wykonania budżetu powiatu w 2020 r. Rada Powiatu Częstochowskiego przy 16 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się” udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.