Zapraszamy na XXXII Sesję Rady Powiatu

XXXII Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022-2028 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik K. Toczko,

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik K. Toczko;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodnicząca komisji budżetu M. Dziura;

c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz wniosków komisji, referuje skarbnik K. Toczko;

d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022-2028;

e) dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2022 rok;

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022-2028, druk nr 1/XXXII/2021;

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok, druk nr 2/XXXII/2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XXXII/2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 4/XXXII/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, referent wicestarosta J. Miarzyński, druk nr 5/XXXII/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XXXI/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok, referent przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 7/XXXII/2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok, referent przewodniczący komisji A. Wochal, druk nr 8/XXXII/2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 9/XXXII/2021.

15. Informacja o wyborze długości okresu średniej arytmetycznej stosowanym do wyliczenia relacji określonej w ustawie o finansach publicznych, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 10/XXXII/2021.

16. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

17. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

18. Zamknięcie obrad XXXII Sesji.

Projekty uchwał TUTAJ