Zapraszamy na XXX Sesję Rady Powiatu


XXX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się 5 listopada 2021, godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, referent Przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 1/XXX/2021.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Częstochowskiego do określania podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego, referent Przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 2/XXX/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 4/XXX/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 5/XXX/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 3/XXX/2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, referent naczelnik wydz. OK. Ostalski, druk nr 12/XXX/2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 13/XXX/2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 14/XXX/2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 września 2021 roku wniesionej w interesie publicznym, referent przewodniczący rady A.Kubat, druk nr 15/XXX/2021.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 6/XXX/2021.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 7/XXX/2021.

19. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2020 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 8/XXX/2021.

20. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2020/2021, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 9/XXX/2021.

21. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych za 2020 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 10/XXX/21.

22. Informacja Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2020 rok, referent starosta K. Smela, druk nr 11/XXX/2021.

23. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

24. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

25. Zamknięcie obrad XXX Sesji.

Projekty uchwał