Zapraszamy na XX Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K.Smela.

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028 wraz z autopoprawką oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 6/XX/2020.

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik K. Toczko;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodnicząca komisji budżetu M. Dziura;

c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz wniosków komisji, referuje skarbnik K. Toczko;

d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028;

e) dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2021 rok;

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028, druk nr 7/XX/2020;

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok; druk nr 8/XX/2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 9/XX/2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 10/XX/2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 2/XX/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 1/XX/2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, referent przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 3/XX/2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, referent przewodniczący komisji A. Wochal, druk nr 4/XX/2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 5/XX/2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027", referent naczelnik wydz. OŚ M. Stępień, druk nr 11/XX/2020.

16. Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego za lata 2018 – 2019", referent naczelnik wydz. OŚ M. Stępień, druk nr 12/XX/2020.

17. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

18. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

19. Zamknięcie obrad XX Sesji.

Projekty uchwał dostępne TUTAJ