Zapraszamy na X Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego

Rada Powiatu Częstochowskiego

X Sesja w dniu 17 października 2019, godz. 10:00

w Starostwie Powiatowym w Częstochowie


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad X Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2019 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/X/2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/X/2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/X/2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 4/X/2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 5/X/2019.

12. Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2018 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 6/X/2019.

13. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2018/2019, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 7/X/2019.

14. Informacja Starosty Częstochowskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2019 rok, referent starosta K. Smela, druk nr 8/X/2019.

15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

17. Zamknięcie obrad X Sesji.

Projekty uchwał TUTAJ