Zapraszamy na XXIX Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego w dniu 23 września 2021, godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXIX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent dyr. PUP P.Urbaniak.

8. Sprawozdania z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referenci: kierownicy nadzorów wodnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XXIX/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K.Toczko, druk nr 2/XXIX/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Częstochowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XXIX/2021.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A. Wochal, druk nr 4/XXIX/2021.

13. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

14. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

15. Zamknięcie obrad XXIX Sesji.


Projekty uchwał TUTAJ