Zakończono przebudowę dróg dojazdowych i odwodnienia w Zawadzie, Zberezce i Śliwakowie

10 grudnia 2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków (gmina Kłomnice). 

- Po zakończeniu scaleń, miejscowości Zawada, Zberezka i Śliwaków zyskały odnowione drogi i wyczyszczone rowy. Powstały tam nowe drogi dojazdowe do pół oraz podwyższono standard niektórych dróg publicznych w tych miejscowościach. Łącznie wybudowano 16,3 km dróg asfaltowych i 8,8 km dróg utwardzonych kruszywem. Dokonano także konserwacji 17 km rowów, co znacznie przyczyni się do osuszenia podmokłych łąk i pół, a przez to zwiększy się wydajność gospodarowania rolników. Wartość wykonanych prac wynosi ponad 7 mln 683 tys. zł. – informuje wicestarosta Jan Miarzyński.


Przeglądu wykonanych prac i odbioru dokonała komisja w składzie:

1. Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski,

2. Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, 

3. Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, 

4. Andrzej Przybylski – Konsultant projektów w części obejmującej prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym,

5. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice,

6. Bożena Lara – Sekretarz Gminy Kłomnice.


Podczas spotkania obecni byli również wykonawcy, których reprezentował Lider konsorcjum – Tomasz Mizgalski oraz Kierownik robót – Andrzej Kidawa, z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych Konrada Zymka. 

Przedmiot zamówienia realizowany był w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.