Zagospodarowanie po scaleniowe w toku

7 lipca przekazano plac robót budowlanych wykonawcy – BITUM Sp. z o.o. oraz OLS Sp. z o.o. Sp. k. obejmujących przebudowę, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wraz  z odwodnieniem oraz przepustów dla obiektu Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice. Również tego samego dnia nastąpiło przekazanie placu robót budowlanych wykonawcy -  LARIX Sp. z o. o. obejmujących gruntową konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów dla obiektu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów. Przekazano także plac robót budowlanych wykonawcy - Z.B.R. „INŻ. – BUD II” obejmujących  swoim zakresem gruntową konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów dla obiektu Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice.

 Czynności osobiście nadzorował Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński. Zakończenie prac przewiduje się na 30 listopada br. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Powiat Częstochowski zdobył pierwsze miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za projekt scalenia gruntów- obiekt Zawada-Zberezka-Śliwaków, gmina Kłomnice. Otrzymane wyróżnienie najlepiej dowodzi skuteczności aparatu administracyjnego Powiatu Częstochowskiego, która jest efektem wysokich kompetencji i oddania sprawie Pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Warto przypomnieć także, że w ubiegłorocznej edycji przedmiotowego konkursu Powiat Częstochowski zajął III miejsce. Z roku na rok dzięki wytężonej pracy na rzecz naszych Mieszkańców udaję się jeszcze lepiej realizować podjęte zadania.  W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania po scaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.