XXXV Sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 31 marca 2022 o godz. 10:00 w trybie zdalnym.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XXXV Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2021 roku, referent komendant miejski policji D Kiedrzyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XXXV/2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 4/XXXV/2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XXXV/2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2021 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XXXV/2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 1/XXXV/2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 2/XXXV/2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2021 rok, referent naczelnik wydziału ZO A. Ujma, druk nr 7/XXXV/2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania z budżetu Powiatu Częstochowskiego doraźnej pomocy obywatelom Ukrainy, referent starosta K. Smela, druk nr 8/XXXV/2022.

16. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 9/XXXV/2022.

17. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

18. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

19. Zamknięcie obrad XXXV Sesji.

Projekty uchwał