XV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

XV Sesja odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 10:00Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XV Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2019 roku.

8. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XV/2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XV/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2019 roku, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 3/XV/2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogę nr 1079S relacji Prusicko-Wikłów, przebiegającej w gminie Kruszyna, referent naczelnik wydziału Km E. Kubat-Miedzińska, druk nr 4/XV/2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XV/2020.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XV/2020.

15. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

16. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

17. Zamknięcie obrad XV Sesji.


Projekty uchwał dostępne TUTAJ