XLV Sesja

Zapraszamy na XLV Sesję  Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 9 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XLV Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

8. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2022 roku, referent komendant miejski policji D Kiedrzyn.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przew. rady A. Kubat, druk nr 1/XLV/2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 2/XLV/2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 3/XLV/2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat częstochowski, referent naczelnik wydz. EZK L. Smolarski, druk nr 4/XLV/2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XLV/2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2022 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XLV/2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2023 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 7/XLV/2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla powiatu częstochowskiego za 2022 rok, referent naczelnik wydziału ZO A. Ujma, druk nr 8/XLV/2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim, referent naczelnik wydziału ZO A. Ujma, druk nr 9/XLV/2023.

18. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków za 2022 rok z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 10/XLV/2023.

19. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 11/XLV/2023.

20. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

21. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

22. Zamknięcie obrad XLV Sesji.


Projekty uchwał