XLIX Sesja Rada Powiatu Częstochowskiego

Zapraszamy na XLIX Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 3 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XLIX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 1/XLIX/2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 2/XLIX/2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 4/XLIX/2023.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/329/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XLIX/2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 3/XLIX/2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu na siedzibę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, referent naczelnik wydziału OK K Ostalski, druk nr 6/XLIX/2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunikacja Jurajska”, referent członek Zarządu A.Morzyk, druk nr 7/XLIX/2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunikacja Jurajska”, referent członek Zarządu A.Morzyk, druk nr 8/XLIX/2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, referent przewodniczący rady A.Kubat, druk nr 11/XLIX/2023.

16. Informacja o sposobie i trybie umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2023 roku, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 9/XLIX/2023.

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej K. Nabiałczyk, druk nr 10/XLIX/2023.

18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

19. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

20. Zamknięcie obrad XLIX Sesji.


Projekty uchwał