XLIV Sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego 16 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K.Smela.
7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku, referent komendant PSP bryg. Marek Radosz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 1/XLIV/2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 2/XLIV/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 19 stycznia 2023 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 3/XLIV/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji współpracy ze społecznością lokalną Ukrainy, referent naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 4/XLIV/2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XLIV/2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 7/XLIV/2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Powiatu Częstochowskiego, referent sekretarz H. Sobel, druk nr 5/XLIV/2023.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2022 rok, referent naczelnik wydziału. ZO A. Ujma, druk nr 8/XLIV/2023.
16. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w 2022 roku, druk nr 10/XLIV/2023:
a) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referent przewodniczący A. Wochal
b) sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referent przewodnicząca B. Lara
c) sprawozdanie Komisji Budżetu, referent przewodnicząca M. Dziura
d) sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, referent przewodnicząca M. Kosielak
e) sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, referent przewodniczący M. Chudzik
f) sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, referent przewodnicząca D. Tomza
g) sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, referent przewodniczący A. Jaruga
17. Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2022 rok, referent naczelnik wydz. OK K. Ostalski, druk nr 9/XLIV/2023.
18. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w II półroczu 2022 roku, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 11/XLIV/2023.
19. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat, referuje naczelnik Wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 12/XLIV/2023.
20. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
21. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
22. Zamknięcie obrad XLIV Sesji.

Projekty uchwał