XLIII Sesja

Zapraszamy na XLIII Sesję  Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XLIII Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących projektów: budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur;

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, w tym wniosków stałych komisji Rady, referent przewodnicząca komisji budżetu M. Dziura;

c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Komisji Budżetu oraz wniosków komisji, referuje skarbnik A. Osadnik-Trzepizur;

d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2030;

e) dyskusja nad projektem budżetu powiatu częstochowskiego na 2023 rok;

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2030, druk nr 1/XLIII/2022;

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, druk nr 2/XLIII/2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 3/XLIII/2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 4/XLIII/2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur, druk nr 13/XLIII/2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/298/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2022 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 5/XLIII/2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2022 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 6/XLIII/2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Joanną Tekielą, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 7/XLIII/2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 8/XLIII/2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat częstochowski, referent naczelnik wydziału EZK L. Smolarski, druk nr 9/XLIII/2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, referent przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 10/XLIII/2022.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, referent przewodniczący komisji A. Wochal, druk nr 11/XLIII/2022.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu, referent przewodniczący Rady A. Kubat, druk nr 12/XLIII/2022.

19. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

20. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

21. Zamknięcie obrad XLIII Sesji.


Projekty uchwał