X Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

http://powiatczestochowski.esesja.pl/posiedzenie/51825372-d82c-4

17 października 2019 roku odbyła się X Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Swoją obecnością Radę zaszczycili goście w osobie Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza i Przewodniczącego Rady Gminy Mstów Krzysztofa Choryłka. Przewodniczący Andrzej Kubat po otwarciu Sesji i stwierdzeniu kworum w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowej kadencji parlamentu przekazał wszystkim wybranym Posłom i Senatorom z okręgu częstochowskiego gratulacje oraz najlepsze życzenia, wyrażając jednocześnie nadzieję na skuteczną współpracę dla dobra Powiatu Częstochowskiego.

Jednym z istotniejszych punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, druk nr 3/X/2019 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kwot dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które zostały zaplanowane w budżecie, a nie zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 368 572 zł. Dotyczy to następujących zadań:

1) „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu” – łącznie na zadania bieżące i majątkowe nie wpłynie kwota 1 151 591 zł;

2) „Równe szanse – lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku”- brak wpływu kwoty 589 415 zł;

3) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” – nie wpłynie 627 566 zł.

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę.

Następnie przedstawiono Sprawozdanie z realizacji programu „Strategii Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2020” za 2018 rok, informacje o realizacji zadań oświatowych powiatu częstochowskiego za rok szkolny 2018/2019 oraz informacje Starosty Częstochowskiego  o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych za 2019 rok. Pod poniższym linkiem znajdują się wszystkie załączniki dotyczące informacji oraz uchwał.


http://powiatczestochowski.esesja.pl/posiedzenie/51825372-d82c-4