Wyróżniasz się w nauce, kulturze lub sporcie?Aplikuj o nagrodę starosty!

Nagrody przyznawane są dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w co najmniej jednej z kategorii: nauka, kultura, sport. 

Kandydat do nagrody powinien spełnić następujące warunki:

w poprzednim roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podstawowej, 

posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu częstochowskiego,

w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a) nauka – w poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach,  

b) kultura – w poprzednim roku szkolnym zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej,

c) sport – w poprzednim roku szkolnym zajął co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest polski związek sportowy.

 

                                         


Nagrody finansowane są z dochodów własnych powiatu częstochowskiego. 

Nagroda przyznawana jest na podstawie wniosku, złożonego w terminie do 15 października każdego roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 

42-217 Częstochowa, pokój 3. 

Wniosek składają rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni kandydat.


Regulamin, kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród oraz wniosek dostępne są na stronie www.czestochowa.powiat.pl -> BIP -> Załatwianie spraw -> Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 

42-217 Częstochowa, pokój 125, tel. (34) 322-91-41