Wydadtkowanie środków finansowych PFRON przyznanych Powiatowi Częstochowskiemu w 2023 r.

Środki finansowe PFRON przyznawane Powiatowi Częstochowskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu są co roku niewystarczające. 

1) Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Przykładowo w 2022 r. środki finansowe PFRON przeznaczone na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wystarczyły na pozytywne rozpatrzenie wniosków złożonych do 10 sierpnia 2022 r. i w związku  z tym 353 wnioski, które wpłynęły po tym terminie zostały rozpatrzone odmownie z powodu braku środków finansowych a dotyczyły np. protez, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, pieluchomajtek – czyli najistotniejszych potrzeb. Dodatkowo w roku 2023 zaobserwowano znaczący wzrost cen przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych co skutkować będzie jeszcze szybszym wykorzystaniem zabezpieczonych środków finansowych na ten cel niż w roku ubiegłym. 

Z tych powodów co roku kierując się potrzebami osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Częstochowskiego dokonuje podziału środków finansowych PFRON na poszczególne zadania, a Zarząd Powiatu Częstochowskiego wprowadza ograniczenia i dodatkowe kryteria dofinansowania różnych zadań. 

2) Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu.

W związku z powyższym z uwagi na realizowanie w latach 2021 – 2022 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zadanie to w 2023 roku nie będzie realizowane, aby większa pula środków finansowych została przeznaczona na niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny. 

Dodatkowo uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego nr 1020/2023 z dnia 1 marca 2023 r. obniżono wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych do 80% nie więcej niż do kwoty 40 000 zł w przypadku budowy podjazdu lub montażu platformy przyschodowej oraz do 50 000 zł w przypadku montażu platformy dźwigowej. 

Do dnia 30.03.2023 r. wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych z czego 14 wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych udzielono odpowiedzi odmowej. Z pozostałych wniosków w pierwszej kolejności rozpatrywane będą sprawy osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, u których likwidacja barier architektonicznych umożliwi samodzielne wyjście z domu. 

Ww. uchwałą ograniczono do 80 %  wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu jednak nie więcej niż:

2 000 zł w przypadku łóżka rehabilitacyjnego,

2 000 zł w przypadku rowerka trójkołowego,

25 000 zł w przypadku zakupu krzesła przychodowego,

3 000 zł w przypadku zakupu przystawki do wózka inwalidzkiego,

4 000 zł w przypadku zakupu roweru typu tandem,

1 000 zł w przypadku zakupu sprzętu elektronicznego lub oprogramowania,

5 000 zł w przypadku specjalistycznego treningu mowy.

W pierwszym kwartale 2023 r. wpłynęło 36 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu, z powodu ograniczonych środków finansowych PFRON nie wszystkie sprawy zostaną rozpatrzone pozytywnie.  

3) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Rozpatrywanie wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 

Przytoczone rozporządzenie określa wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego i żaden organ nie ma podstawy prawnej do żądania od wnioskodawcy innych nie wymienionych w rozporządzeniu dokumentów i danych. Każdy rozpatrzony wniosek zawiera skierowanie wystawione przez lekarza oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie zadań z środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane i rozpatrywane są indywidualnie. Wnioski można także przesłać pocztą tradycyjną, platformą e-puap lub złożyć wniosek za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

§ 6 ust 3 ww. rozporządzenia stanowi, że „w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych turnusach w rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.” 

Wobec powyższego uchwałą nr 981/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dofinansowania pobytu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął zasadę dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Ww. uchwała w dniu 21.12.2022 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszym tygodniu stycznia do PCPR w Częstochowie wpłynęło 214 wniosków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, w tym : 

- 02.01 - 87 wniosków

- 03.01 - 44 wniosków

- 04.01 - 58 wniosków

- 05.01 - 25 wniosków

Z przedstawionych powyżej przesłanek uchwałą Nr XLV/329/2023  z dnia 9 marca 2023 r. Rada Powiatu Częstochowskiego przewidziała na zadanie dotyczące dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych kwotę 320.000 zł. 

Środki finansowe w wysokości 320.000 zł. pozwolą na pozytywne rozpatrzenie 126 wniosków z 131 które wpłynęły w dwóch pierwszych roboczych dniach roku ( 5 wniosków rozpatrzono odmownie z powodu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 r. - kryterium wynikające z Uchwały Nr 981/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. ). Ze 126 wnioskodawców 61 ubiega się o dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. 

Pomimo wprowadzonych ograniczeń środki finansowe PFRON przyznane dla Powiatu Częstochowskiego w 2023 r. nie pozwolą na realizację żadnego zadania w całości. 
Zał. 1 Uchwała nr XLV/329/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 marca 2023 r. 

Zał. 2 Uchwała nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 1 marca 2023 r.

Zał. 3 Uchwała nr 980/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zał. 4 Uchwała nr 981/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.