Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.

Uchwala Nr 281/2020   Zarządu Powiatu  Częstochowskiego z dnia 12 lutego 2020 r.

 

 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań   publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 z póź. zm.), art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z póź. zm.) w związku z postanowieniem uchwały Nr 256/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego  z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, uchwala się co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dotyczącej złożonych wniosków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, udziela się dotacji następującym organizacjom:

Zadanie nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim: Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie  w wysokości: 42 000 zł.

Zadanie nr 2 Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnego związku sportowego: Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Częstochowie w wysokości: 38 000 zł.

§2

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z organizacjami wymienionymi w § 1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu                                                                                                                                                     

1. Krzysztof Smela     - Starosta -Przewodniczący Zarządu -                   ………………

2. Jan  Miarzyński      - Wicestarosta                                    -                   ………………

3. Henryk  Kasiura     - Członek Zarządu                               -                  ………………

4. Adam Morzyk        - Członek Zarządu                              -                   ……………… 

5. Gwidon Jelonek     - Członek Zarządu                             -                   ………………