Szkolenie dla organizacji pozarządowych

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH działających na terenie Powiatu Częstochowskiego


TEMAT: OTWARTE KONKURSY OFERT W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


TERMIN: 29.11.2023 R.  GODZ. 9:00       SALA 236 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9


Ilość miejsc ograniczona.

Tel. (34) 3229142


KONSPEKT SZKOLENIA:

I. Poprawność formalno-merytoryczna sporządzania ofert przez organizacje pozarządowe

w otwartych konkursach ofert organizowanych przez administrację samorządową.

II. Poprawność formalno-merytoryczna rozliczania zrealizowanych zadań publicznych powierzonych przez administrację samorządową (sprawozdania końcowe).

1. Omówienie przepisów prawa dot. tematu szkolenia, art.13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Tryby konkursowe: powierzenie zadania/wsparcie w realizacji zadania - różnice.

3. Przedstawienie aktualnie obowiązującego wzoru oferty konkursowej ze wskazaniem, jakie informacje oferent powinien w niej zawrzeć, aby była poprawna formalnie i merytorycznie, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zgodności planu i harmonogramu działań z kalkulacją kosztów zadania;

b) opisu zasobów kadrowych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego i finansowego przewidzianego do realizacji zadania;

c) udziału wolontariuszy w zadaniu;

d) prawidłowego wskazania policzalnych rezultatów, efektów działania;

e) sposobu promocji zadania i działań usprawniających realizację projektu i podnoszących jego jakość;

f) obowiązku zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami;

g) zdobycia potwierdzeń wcześniejszej współpracy z instytucjami, rekomendacji urzędowych/referencji;

4. Praktyczne porady, jak sporządzić skuteczną ofertę.

5. Omówienie aktualnie obowiązującego wzoru sprawozdania końcowego z realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem zgodności opisu przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów założonych w ofercie, poprawności rozliczenia poniesionych wydatków.

6. Podsumowanie, pytania uczestników dot. praktycznych aspektów konstruowania ofert, rozliczania wykonanych zadań.