Spotkania z przedstawicielami zespołów do spraw scaleń w gminach Kruszyna i Przyrów

14 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyły się spotkania z przedstawicielami zespołów do spraw scaleń gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna oraz Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów. 

- Omówiliśmy zakres prac związanych z konserwacją rowów melioracji szczegółowej na każdym z obiektów scaleniowych – informuje wicestarosta Jan Miarzyński. – Każdemu zespołowi udostępniliśmy mapki z lokalizacją rowów melioracji szczegółowej przeznaczonych do konserwacji w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów w celu analizy i wskazania uwag oraz potrzeb w zakresie prac melioracyjnych, które nie zostały zaplanowane w założeniach do projektu scalenia, a są konieczne dla prawidłowego odwodnienia terenów objętych scaleniem – dodaje wicestarosta.

W spotkaniach, którym przewodniczył Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski, uczestniczyli również: Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Anna Wojtasik – pracownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Andrzej Przybylski - Konsultant projektów w części obejmującej prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów oraz geodeci - projektanci z Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. 

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.