Scalenia w Lubojnie-Lubojence zakończone

18 sierpnia 2023 r., dokonano odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka, gmina Mykanów. 


Odbioru dokonała komisja w składzie:

1. Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski,

2. Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie,

3. Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie,

4. Anna Wojtasik – Pomoc administracyjna w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie,

5. Andrzej Przybylski – Konsultant projektów w części obejmującej prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym,

6. Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów,

7. Elżbieta Stolarska – Przedstawiciel Gminy Mykanów,

8. Grzegorz Stanek – Radny Gminy Mykanów,

9. Wojciech Młynek – Radny Gminy Mykanów,

10. Katarzyna Gradzik – Szancenberg – Sołtys Wsi Lubojna,

11. Alina Nabiałczyk – Sołtys wsi Lubojenka,

12.   Mariusz Kielan - UG Mykanów.


w obecności Wykonawcy, którego reprezentował: Dyrektor – Mariusz Koza, Kierownik robót – Andrzej Bzdon, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów: Konrada Zymka.

Na obiekcie Lubojna, Lubojenka gmina Mykanów zakończono całość prac geodezyjnych i związane z tym postępowanie administracyjne. Złożono wnioski do Sądu Rejonowego w Częstochowie o regulację ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów. Opracowana została uproszczona dokumentacja techniczna na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntowej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Wykonano roboty budowlane na rowach melioracyjnych o długości 10,02 km. Ostatnim etapem była przebudowa dróg poscaleniowych. Długość dróg objętych przebudową to ok. 33,5 km za kwotę 11.176.352,69 zł.

Całkowity koszt operacji wyniesie 17.048.030,11 zł, w tym część geodezyjna 4.597.430,68 zł i zagospodarowanie poscaleniowe 12.450.599,42 zł.


Przedmiot zamówienia realizowany był w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.