Scalanie gruntówEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacje typu: „Scalanie gruntów” realizowane w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja pn. “Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków

gmina Kłomnice”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wykonanie gruntownej konserwacji rowów melioracji szczegółowej.

Planowany całkowity koszt operacji – 12.353.787,36 zł,

w tym: 7.860.714,00 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), pozostała kwota 4.493.073,36 zł jest współfinansowana ze środków budżetu państwa.

 

Operacja pn. “Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek

gmina Mykanów”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wykonanie gruntownej konserwacji rowów melioracji szczegółowej.

Planowany całkowity koszt operacji– 14.316.739,24 zł,

w tym: 9.109.741,00 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), pozostała kwota 5.206.998,24 zł jest współfinansowana ze środków budżetu państwa.

 

Operacja pn. „Scalanie gruntów obiekt Widzów gmina Kruszyna”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wykonanie gruntownej konserwacji rowów melioracji szczegółowej.

Planowany całkowity koszt operacji– 5.713.220,07 zł,

w tym: 3.635.321,00 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), pozostała kwota 2.077.899,07 zł jest współfinansowana ze środków budżetu państwa.

 

 

Operacja pn. „Scalanie gruntów obiekt Nakło gmina Lelów”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych, wykonanie gruntownej konserwacji rowów melioracji szczegółowej.

Planowany całkowity koszt operacji– 10.999.557,14 zł.

w tym: 6.999.018,00 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), pozostała kwota 4.000.539,14 zł jest współfinansowana ze środków budżetu państwa.

 

Scalanie gruntów jako klasyczne rozwiązanie prawne, prowadzi do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Pomimo, iż procedura scalania gruntów jest skomplikowana i pracochłonna, pozwala na stworzenie kształtnych działek z  dogodnym dostępem do drogi. Dzięki stworzeniu nowego układu komunikacyjnego wsi, umożliwiającego dojazd do działek i skracającego odległość między siedliskiem a działkami uprawowymi, koszty produkcji ulegają obniżeniu. Zmniejszają się także nakłady pracy
i zużycie paliwa. Scalanie gruntów, co do zasady, nie zmienia ani liczby właścicieli, ani prawa własności lub innych uprawnień związanych z nieruchomością, zmienia jedynie ukształtowanie przedmiotów tych uprawnień, czyli granic gruntów. Każdy uczestnik scalenia tj. właściciel, samoistny posiadacz, zarządca lub użytkownik gruntu położonego na obszarze scalenia, otrzymuje w zamian za grunty posiadane przed scaleniem ekwiwalenty w postaci gruntów o takiej samej wartości szacunkowej, a decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia stanowi tytuł prawny do ujawnienia nowego stanu po scaleniu gruntów w księgach wieczystych.

 

W wyniku scalenia gruntów  można wyodrębnić następujące korzyści dla rolników:

- uczestnicy scalenia nie ponoszą kosztów, postępowanie scaleniowe jest finansowane

w 100% ze środków publicznych;

- zmniejsza się ilość działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach, a tym samym powiększa się średnia powierzchnia tych działek;

- zmniejsza się odległość działek od siedliska i skraca czas dojazdu , co może skutkować obniżeniem kosztów produkcji rolnej;

- zmniejsza się ilość działek o nieregularnych kształtach;

- każda z poscaleniowych działek posiada dostęp do drogi;

- wytyczona zostaje i urządzona funkcjonalna sieć dróg, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych, o parametrach technicznych dostosowanych do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych, co wpływa na zwiększenie efektywności gospodarowania  i usprawnienie mechanizacji upraw polowych;

- koryguje się przebieg oraz poprawia parametry techniczne urządzeń melioracji wodnych, które są niezbędne do łatwego zagospodarowania gruntów:

- przystosowuje się grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym również likwiduje się zbędne miedze i grogi oraz przeprowadza roboty rekultywacyjne;

 - dostosowuje się granice działek do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu jak również dostosowuje się strukturę użytkowania gruntów i zróżnicowania gleb w gospodarstwie do obranego kierunku produkcji;

 - wydziela się i zabezpiecza niezbędne grunty na obiekty infrastruktury technicznej
i społecznej w ramach postępowania scaleniowego (bez procedur wywłaszczeniowych);

- znosi się zbędne służebności gruntowe;

- wydziela się grunty zamienne dla tzw. różniczan we wsiach, w których posiadają działki siedliskowe lub w pobliżu granic tych wsi;

- uzyskuje się zwolnienia i ulgi podatku rolnego przez okres 3 lat po zakończeniu postępowania scaleniowe

 

Na wszystkich obiektach scaleniowych, tj.  Zawada, Zberezka, Śliwaków, Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, Widzów oraz Nakło prace scaleniowe wraz
z zagospodarowaniem poscaleniowym zostaną zakończone i rozliczone do 30 czerwca 2023r.