Rozwój Subregionu Północnego

Najlepszym na to dowodem są działania prowadzone w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, który jest krajowym liderem w pozyskiwaniu i wydatkowaniu pieniędzy z unijnych programów subregionalnych.


15 stycznia podsumowano kwoty wsparcia udzielonego w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano możliwości, jakie niesie ze sobą kolejna perspektywa. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie Subregionu Północnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to blisko 700 mln zł do podziału między partnerów, gdzie dla Powiatu Częstochowskiego przewidziane jest prawie 190 mln zł. 

Na Subregion Północny województwa śląskiego składają się 4 powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz Miasto Częstochowa na prawach powiatu. Subregion to łącznie 34 jednostki samorządowe tj. wspomniane 4 powiaty oraz gminy i miasta: Kłobuck, Myszków, Blachownia, Krzepice, Koniecpol, Koziegłowy, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Niegowa, Olsztyn,  Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Poraj, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 te jednostki podpisały Porozumienie w celu realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). RIT to instrument rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przy pomocy tego mechanizmu – na bazie strategii terytorialnych – samorządy realizowały inwestycje łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminy i Powiaty Subregionu inwestowały pozyskane środki głównie w gospodarkę wodno-ściekową, transport, odnawialne źródła energii, termomodernizacje czy rewitalizację obszarów zdegradowanych. Z funduszy unijnych wsparto również np. infrastrukturę przedszkoli i szkół branżowych.


Dla Subregionu Północnego otworzyły się nowe możliwości sięgania po środki unijne w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie naszego Subregionu w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wynosi blisko 700 mln zł.  Zgodnie z zapisami programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przewidziano kontynuację wsparcia na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną czy transport. Pojawiają się też zupełnie nowe obszary wsparcia – regionalne trasy rowerowe, ochrona przyrody i bioróżnorodność czy gospodarka odpadami komunalnymi.