Akty prawne związane z Powiatowym Zarządem Dróg

 1. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 204 poz. 2086)
 2. Akty wykonawcze do ustawy o drogach publicznych:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opłat drogowych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

 3. Ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016),
 4. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 09 lutego 2004 r. (Dz. U. 23 z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 606.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r. Miejsce publikacji: Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Miejsce publikacji: Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 23 czerwca 2004 r. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389,

powrót