O Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Do ważniejszych zadań nałożonych ustawowo na zarządcę dróg należy: planowanie, projektowanie, finansowanie, wykonawstwo, utrzymanie i ochrona sieci dróg powiatowych, w tym utrzymanie zieleni i oznakowanie.

Stan techniczny dróg, w ilości 577,931 km. przejętych przez powiat jest zły. W złym stanie technicznym pozostaje 240 km dróg, w tym 60 km dróg gruntowych. Przez kilkanaście lat, a czasami od momentu oddania dróg do eksploatacji nie wykonywano żadnych prac konserwacyjnych i utrzymaniowych w pasie drogowym. Należy tu dodać, że zgodnie z warunkami technologicznymi przynajmniej co 10 lat należy wymienić nawierzchnię bitumiczną. Również istniejące w ciągach dróg powiatowych obiekty mostowe w ilości 39 szt. i przepusty w większości kwalifikują się do przebudowy bądź remontu.

Głównymi wytyczonymi celami Powiatowego Zarządu Dróg jest:

  • niedopuszczenie do zaistnienia przerw w ciągłości komunikacyjnej,
  • ograniczenia tempa degradacji istniejących nawierzchni bitumicznych,
  • doprowadzenie sieci drogowej do stanu pełnego bezpieczeństwa.
Natomiast obecnie kierujemy się dwiema możliwościami realizacji zadań:
  • wytypowanie kilku kilometrów dróg i kompleksowe wykonanie prac zapewniających im wymagany standard techniczny,
  • określenie i realizacja zabiegów remontowych zapewniających ciągłość komunikacji na wszystkich drogach przy jednoczesnym ograniczeniu tempa niszczenia istniejących dróg i znajdujących się w ich ciągu obiektów.

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje swoje zadania przy pomocy 3 placówek terenowych – Obwody Drogowo-Mostowe mające siedzibę w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej, które są wyposażone w sprzęt wykonujący prace związane z utrzymaniem dróg (koszenie, odśnieżanie, renowacja rowów, wycinka krzewów i gałęzi).

W ramach zadań należących również do zarządcy drogi należy wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego.

Podjęta współpraca z gminami naszego powiatu pozwoliła na włączenie się gmin do współfinansowania zadań inwestycyjnych.

Powiatowy Zarząd Dróg czyni również starania o pozyskanie środków finansowych z innych możliwych źródeł, między innymi z funduszy Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Budżetu Państwa.

Wszystkie środki jakimi dysponujemy wykorzystywane są w sposób jak najbardziej racjonalny i ekonomiczny w oparciu o perspektywiczne kierunki działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, podwyższeniu ich standardu i utrzymaniu posiadanej sieci dróg na odpowiednim poziomie.