Przekazanie Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Ptoku

Jestem przekonany, że przekazanie Muzeum we władanie Gminie Janów z pewnością pozwoli nie tylko na sprawniejszą modernizację i poprawę stanu technicznego, ale przede wszystkim na umocnienie pozycji ośrodka kultury i dziedzictwa historycznego, jako znaczącego punktu na mapie muzeów w województwie śląskim- powiedział w trakcie uroczystości Starosta Częstochowski Krzysztof Smela


W niedzielę 13 września w Złotym Potoku w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego Starosta Częstochowski Krzysztof Smela dokonał przekazania budynku muzeum we władanie Gminie Janów na okres 30 lat. Skarb Państwa, jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Złoty Potok, gmina Janów, zabudowanej budynkiem Dworku Krasińskich. Nieruchomość stanowi część Zespołu Pałacowo - Parkowego w Złotym Potoku, wpisanego do rejestru zabytków. Dworek Krasińskich wykorzystywany jest od grudnia 2007 r. przez Gminę Janów na cele prowadzenia Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego. W  2011 r. przedmiotowa nieruchomość oddana została w bezpłatne używanie Gminie Janów na cele kulturalne, tj. prowadzenie Muzeum Regionalnego  im. Zygmunta Krasińskiego na czas oznaczony, tj. do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dot. ustalenia  czy nieruchomość podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.  W roku bieżącym Wójt Gminy wniósł o zmianę terminu użyczenia w/w nieruchomości położonej w Złotym Potoku na okres 30 lat. Po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Śląskiego na użyczenie, umową  z dnia 12 sierpnia 2020 r., Starosta Częstochowski użyczył przedmiotową nieruchomość Gminie Janów na okres 30 lat na cele kulturalne, edukacyjne i prospołeczne, w szczególności prowadzenie Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.  Wójt Gminy zobowiązał się do podejmowania działań mających na celu wyremontowanie obiektu i przywrócenie mu odpowiednej estetyki oraz standardów technicznych i użytkowych, a następnie utrzymywania go w należytym stanie technicznym. Zawarcie umowy użyczenia na okres 30 lat pozwoli Gminie Janów na ubieganie się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na wykonanie prac remontowych, bowiem taka umowa daje gwarancje długotrwałego korzystania z obiektu.Tego samego dnia w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Wrześniowym Szlakiem 7 Dywizji Piechoty- Bitwa pod Janowem. Odwiedzający mogą podziwiać liczne eksponaty w tym autentyczne odnalezione w trakcie poszukiwań archeologicznych gwoździe fundatorskie ze sztandaru Dywizji.

Jak czytamy na blistrze pamiątkowej odznaki poświęconej częstochowskiej 7 Dywizji:

Jedną z wielu jednostek Wojska Polskiego, które we wrześniu 1939 roku od pierwszych minut wojny podjęły walkę z niemieckim Wehrmachtem była 7 Dywizja Piechoty. Otrzymane zadanie prowadzenia działań opóźniających na kierunku częstochowskim sprawiło, że dywizja dowodzona przez gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego stanęła niemal samotnie na drodze potężnego uderzenia głównych sił niemieckiej 10. Armii, w tym dwóch dywizji pancernych (1 i 4), czterech dywizji piechoty (4, 14, 31 i 46), a następnie także dwóch dywizji lekkich (2 i 3). W dniach 1 – 4 IX 1939 roku, opóźniając wielokrotnie przeważające siły nieprzyjaciela, 7 DP stoczyła ciężką bitwę w rejonie Częstochowy, która dzieliła się na trzy fazy: 1 IX – walki oddziałów wydzielonych pod Krzepicami, Kłobuckiem, Pankami, Truskolasami, Wręczycą Wielką, Lublińcem, Taniną, Lisowem i Boronowem; 2 IX – obrona pozycji „Częstochowa”; 3 – 4 IX – bitwa pod Janowem (w tym m.in. walki pod Dębowcem, Zrębicami, Janowem, Złotym Potokiem, Siedlcem, Lelowem i Borzykową) zakończona rozbiciem części dywizji i wzięciem do niewoli jej dowództwa. Ofiarna walka 7 DP w rejonie Częstochowy, okupiona liczbą blisko 800 poległych, ponad 1500 rannych oraz ok. 3000 wziętych do niewoli, zgodnie z polskim planem przyczyniła się do opóźnienia niemieckiego natarcia w kierunku Warszawy. Z okrążenia pod Janowem przebiła się ponad połowa sił dywizji. Na dalszym szlaku bojowym żołnierze 7 DP m.in. walczyli w obronie Kielc (5 IX), stoczyli bój pod Barakiem (8 IX), a po krwawej bitwie w lasach pod Ciepielowem (8 IX), stali się ofiarami jednej z największych niemieckich zbrodni wojennych dokonanych na jeńcach polskich w 1939 roku. Na mapie wyróżniono walkę I batalionu 74 Gpp w obronie pozycji „Lubliniec”, za którą zarówno dowódca mjr Józef Pelc, jak i cały batalion (jako jednostka), zostali 1 IX przedstawieni do odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.