Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach programu - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedłużył realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pomoc skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. 

Adresatami pomocy są:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa może być przyznana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie  przepisów ustawy o pomocy społecznej,

podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

pełnoletni uczniowie (od 18 do 24 roku życia) szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW) funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910).


Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Wnioski o dofinansowanie  mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym od dnia 10 kwietnia 2020 r.  jednakże nie później niż do dnia 15 października 2020 r. Wnioski przyjmowane będą za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON   https://sow.pfron.org.pl/ 

Szczegółowych informacji dot. ww. wsparcia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nr tel. (34) 3229205.