Przebudowa drogi 1054S na odcinku Starcza-Łysiec zakończona

W  piątek 2 lipca zakończona została przebudowa drogi powiatowej

nr 1054S na odcinku Starcza-Łysiec, gmina Starcza.


Odbioru inwestycji dokonali przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego, członek Zarządu Adam Morzyk wraz z Przewodniczącym Rady Andrzejem Kubatem, towarzyszyli im Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Bożena Zalewska z zastępcą Romanem Pakułą oraz Wójt Gminy Starcza. Przebudowa drogi sfinansowana została z środków Funduszu Dróg Samorządowych i Powiatu Częstochowskiego oraz Gminy Starcza.

Stan dróg ma znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Stale wzrastające natężenie ruchu powoduje konieczność przebudowy i modernizacji sieci komunikacyjnej.

Wiele istniejących i od dawna eksploatowanych dróg w całym kraju nie odpowiada obecnym lub przewidywanym wymaganiom zwiększonego obciążenia. Czynniki drogowe wpływaj na bezpieczeństwo ruchu w znacznie większym stopniu niż wynikałoby to ze statystyk wypadków drogowych. Trudno jednoznacznie oszacować wpływ transportu drogowego na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Niemniej jednak rozwój przemysłowy, ekonomiczny i społeczny zależy od sprawnej komunikacji. Brak infrastruktury drogowej upośledza rozwój technologiczny i kulturalny, które nie pozostają bez wpływu na szeroko rozumiany dobrostan społeczny. Powiat Częstochowski kwestie komunikacji i transportu na swoim obszarze traktuje priorytetowo. Obecnie trwają liczne inwestycje drogowe.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku Starcza – Łysiec, gmina Starcza. Zakres inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej w postaci budowy chodnika na odcinku ul. Gminnej w m. Starcza do skrzyżowania z ulicą Równoległą w m. Łysiec na długości 1219m.

W zakresie inwestycji znajduje się:

a)Wymiana konstrukcji jezdni min.-bit.,

b)Budowa i przebudowa chodników,

c)Budowa rowów zakrytych,

d)Budowa systemu odwodnienia nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym,

e)Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, zjazdy i chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej. Odwodnienie nawierzchni zrealizowane będzie za pośrednictwem wpustów ulicznych oraz powierzchniowo do istniejącego systemu rowów zakrytych i istniejących rowów otwartych.

f)Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni i transport odspojonych materiałów

g)Usunięcie nadmiaru gruntu oraz przeprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń nadziemnych części infrastruktury podziemnej,

h)Wykonanie zabezpieczeń gruntu nasypowego (żelbetowe prefabrykowane ściany oporowe), i)Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników,

j)Wykonanie regulacji pionowej wpustów ulicznych i nadziemnych części infrastruktury podziemnej, k)Wykonanie konstrukcji chodników, zjazdów i opaski bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące tej i innych inwestycji drogowych znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=0