Projekt: Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę

Projekt pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

__________________________________________________________________________

 

Projekt: Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę

Beneficjent - Powiat Częstochowski

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Łączna wartość projektu: 359 425,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE: 305 511,25 zł.

 

Celem głównym projektu pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” jest podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nowatorskie metody nauczania oraz doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji 8 nauczycieli  do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na skutek zrealizowania kursów/studiów z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu.

 

W ramach zadań w projekcie zaplanowano:

- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole podstawowej specjalnej wraz z wyposażeniem pracowni 

- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wraz z wyposażeniem 

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji dla nauczycieli

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.