Projekt pilotażowy „Aktywna Mama”

W latach 2022 - 2023 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie  będzie realizował projekt pilotażowy pn. „Aktywna Mama”. Projekt jest finansowany ze środków  rezerwy Funduszu Pracy na podstawie ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pn. „Stabilna praca – silna rodzina”.

Grupę docelową projektu stanowić będą kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci. Uczestniczki projektu muszą zamieszkiwać na terenie  Częstochowy lub powiatu częstochowskiego i posiadać status osoby bezrobotnej (rejestracja w PUP Częstochowa).  


Ogólna liczba kobiet bezrobotnych objętych projektem pilotażowym:  15.

Termin realizacji projektu pilotażowego: 07.02.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu pilotażowego:  772 000,00 zł.  


W ramach Projektu pilotażowego przewidziano następujące formy wsparcia: 


I. Ścieżka przewidziana dla osób zatrudnionych przez pracodawców w ramach Promesy 

na zatrudnienie (10 osób):


1) usługa doradztwa zawodowego - każda uczestniczka projektu pilotażowego 

w pierwszej kolejności zostanie objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy zawodowego będzie trwała przez cały okres trwania projektu pilotażowego. W trakcie realizacji projektu pilotażowego przewiduje się również przeprowadzenie z jego uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.

2) zatrudnienie w ramach Promesy na zatrudnienie - uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły podjąć zatrudnienie u wybranych przez siebie pracodawców. Okres zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę będzie wynosił minimum  15 miesięcy (w pełnym wymiarze czasu pracy), natomiast okres refundacji do 12 miesięcy (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).

3) dodatek wyrównawczy - w ramach Promesy na zatrudnienie  uczestniczki projektu pilotażowego w trakcie zatrudnienia u pracodawcy otrzymają dodatek wyrównawczy 

w kwocie 300,00 zł. miesięcznie za cały przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich, okresów związanych 

z kwarantanną, izolacją (COVID). Wypłata dodatku wyrównawczego dotyczy wyłącznie okresu związanego z refundacją wynagrodzenia na rzecz pracodawcy (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).

4) bon na zakup odzieży biznesowej - przewidziano, że każda z uczestniczek projektu pilotażowego otrzyma bon na zakup odzieży biznesowej w wysokości 500,00 zł. 

5) wsparcie finansowe na opłacenie, żłobka, przedszkola lub opiekunki - uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).

II. Ścieżka przewidziana dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (5 osób):


1) usługa doradztwa zawodowego - każda uczestniczka  projektu pilotażowego w pierwszej kolejności zostanie objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy zawodowego będzie trwała przez cały okres trwania projektu pilotażowego. W trakcie realizacji projektu pilotażowego przewiduje się również przeprowadzenie z jego uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.

2) wsparcie w postaci dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - 

z uczestniczkami projektu pilotażowego zostaną zawarte umowy dotyczące dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania będzie wynosić maksymalnie 35 000,00 zł. 

3) wsparcie na obsługę finansową utworzonej działalności gospodarczej - uczestniczki projektu rozpoczynające działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy prowadzenia firmy będą mogły starać się o refundację miesięcznych kosztów obsługi finansowej.  Będzie to kwota 200,00 zł miesięcznie (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).

4) bon na zakup odzieży biznesowej - przewidziano, że każda z uczestniczek projektu pilotażowego otrzyma bon na zakup odzieży w wysokości 500,00 zł.                                                                                                                                                               

5) wsparcie finansowe na opłacenie, żłobka, przedszkola lub opiekunki - uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).


Warunki naboru do projektu zamieszczone są na stronie https://czestochowa.praca.gov.pl/