Projekt ,,Kompleksowej rehabilitacji’’ dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski informuje, że ponownie prowadzi nabór do projektu „Model rehabilitacji kompleksowej”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach: 

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach: 


Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;


Moduł II psychospołeczny:  mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym; 


Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu. 


Zakres i formy prowadzonych działań  rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu  aktywności zawodowej.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy; minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące;

Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji)i niestacjonarny (20 osób);

Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-7 godzin/uczestnika

Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu. 

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państw

Grupy docelowe

Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;

Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;

Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Kryteria kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej

naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który ogranicza zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie pozwala na uczestniczenie w rehabilitacji,

pozytywne rokowanie w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, 

motywacja osoby niezdolnej do pracy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym,

aktywny udział samego zainteresowanego od samego początku tego procesu, co jest wyrazem samostanowienia potrzebnego do osiągnięcia pozytywnego celu rehabilitacji i upodmiotowienia osoby w procesie rehabilitacji. 


Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie zostanie przygotowany Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, terapeuta zajęciowy, specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.


Świadczenia towarzyszące

W trakcie pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma zapewnione:

osoby przebywające w trybie stacjonarnym: 

           - noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) 

              z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb żywieniowych, 

           - zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu oraz zwrot

              kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie 

              z Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).

osoby przebywające w trybie niestacjonarnym: 

          - wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb żywieniowych, 

          - zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).

osoby przebywające w ośrodku z dziećmi: 

         -    dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w wypadku pobytu niestacjonarnego,

         - opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – kontakt tel. 32 493-21-20 Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach  Plac Grunwaldzki 8-10/8.