Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu

Rak jelita grubego od kilku lat walczy o niechlubne miano jednego z czołowych, wśród nowotworów złośliwych, zabójców populacji krajów rozwiniętych. Zarząd Powiatu Częstochowskiego w trosce o zdrowie mieszkańców ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020 – 2021”.Wprowadzenie


Rak jelita grubego to w krajach europejskich drugi, po raku płuca u mężczyzn i raku piersi u kobiet, najbardziej rozpowszechniony typ nowotworu. Rozwija się powoli, zwykle kilkanaście lat, głównie z polipów. Początkowo niewielkie polipy powstają ze zmutowanych komórek nabłonka jelita grubego. Niektóre z nich rozrastają się nadmiernie, zachodzą w nich kolejne mutacje, aż w końcu rozwija się nowotwór, przyjmując w pierwszej fazie formę łagodnych zmian, czyli gruczolaków. Ich usunięcie skutecznie zapobiega przekształceniu w inwazyjnego raka, zaś wykrycie początkowego stadium nowotworu złośliwego daje szansę na całkowity powrót do zdrowia. Stąd tak ważne jest odpowiednio wczesne wykrycie choroby. U chorych na raka jelita grubego, nawet jeśli wiemy, na jakie czynniki byli narażeni, trudno jest określić, który z nich odegrał kluczową rolę w rozwoju raka. Poznano wiele czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu. Niektóre z nich można kontrolować (np. palenie, dieta) innych nie (np. wiek, predyspozycje genetyczne). Szansa zachorowania na nowotwór rośnie po 50. roku życia; 9 na 10 osób, które zachorowały na nowotwór ma 50 i więcej lat.Kto będzie objęty programem?


Programem objęci będą mieszkańcy powiatu częstochowskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

osoby w wieku 50 – 65 lat dla populacji bezobjawowej, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

osoby w wieku 40-49 lat  bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, 

osoby w wieku 25-49 lat u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego).


Do badania nie będą kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

W ramach realizacji programu i środków finansowych przewiduje się objęcie badaniem 300 osób.  Ilość może ulec zmianie, w zależności od zgłoszenia się uczestników do programu. 

Jakie badania będzie obejmował program?


Wykonawca projektu zobowiązany będzie do:

przeprowadzenia kampanii promocyjno – informacyjnej,

przeprowadzenia edukacji zdrowotnej dotyczącej zwiększenia świadomości na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego w tym czynników ryzyka jego powstania oraz wczesnych objawów podczas wizyty lekarskiej,

przeprowadzenia wywiadu lekarskiego z osobami uczestniczącymi w programie polityki zdrowotnej, 

przeprowadzenia indywidualnego badania lekarskiego, w tym badania per rectum pacjenta uczestniczącego w programie wraz z wydaniem pacjentowi opisu wyników badania i wypełnionej karty badania profilaktycznego. Przeprowadzenie edukacji oraz wydanie pacjentom zakwalifikowanym do badania recepty na preparat do oczyszczenia jelita wraz z instrukcją przygotowania,

w przypadku obciążającego wywiadu uzyskanego od pacjenta lub nieprawidłowości w badaniu, w tym badaniu per rectum,  lekarz zleci badania przesiewowe,

wykonania badania kolonoskopowego diagnostycznego z ewentualnym pobraniem   wycinków do oceny  histopatologicznej lub z wykonaniem polipektomii wraz z wydaniem pacjentowi opisu wyników badania, 

podjęcia decyzję co do dalszego leczenia pacjentów,

skierowania pacjentów z nieprawidłowym wynikiem do odpowiedniej placówki specjalistycznej w celu dalszej diagnostyki bądź leczenia,

sporządzenia dokumentacji medycznej z przeprowadzonych badań,

zgłoszenia wykrytych nowotworóo do regionalnego rejestru nowotworów, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

sporządzenia sprawozdania z realizacji programu.
Kiedy będą wykonywane badania?

Termin realizacji programu: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.


Jakie będą koszty programu?

Całkowity koszt –114 600 zł.
Kolonoskopia – dlaczego jest taka istotna?


Kolonoskopia to badanie w trakcie którego ogląda się jelito grube od środka. Badanie wykonuje się miękką, giętką rurką - kolonoskopem, którą lekarz wprowadza do oczyszczonego jelita grubego.

Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie bezobjawowych zmian i o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%. Objawy niepokojące, które często występują dopiero w zaawansowanym procesie nowotworowym to:

zmiana rytmu wypróżnień w ostatnich kilku miesiącach,

krwawienie przy oddawaniu stolca,

stolce ołówkowate,

niedokrwistość,

osłabienie,

pobolewania brzucha,

utrata masy ciała.

Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu kolonoskopowemu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny. Korzyści z wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego wynikają z rokowań chorych z rozpoznaniem ustalonym we wczesnych stopniach zaawansowania. Wyniki działań prewencyjnych są bardzo dobre. Wykazano, że wykonywanie pełnej kolonoskopii (badanie endoskopowe całego jelita) z usuwaniem polipów w prowadzi do zmniejszenia zapadalności na raka jelita grubego o 76-90%. Niestety w Polsce, w ponad połowie przypadków rak jelita grubego rozpoznawany jest zbyt późno, w momencie, gdy jest już znacznie zaawansowany. Odsetki 5-letnich przeżyć wahają się w granicach od 21,2% do 24,8%, podczas gdy w niektórych krajach europejskich wynoszą ok. 50% (np. w Holandii 52,4 - 58,7%).Jakie korzyści z wdrożenia programu?

zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych jest uznawane za priorytet zdrowotny, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2018, poz. 469),

korzyści z wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego wynikają z możliwości rozpoznawania zmian przedrakowych (polipów gruczołkowatych) oraz dobrych rokowań chorych z rozpoznaniem ustalonym we wczesnych stopniach zaawansowania. Wyniki działań prewencyjnych są bardzo dobre. Wykazano, że wykonywanie pełnej kolonoskopii (badanie endoskopowe całego jelita) z usuwaniem polipów prowadzi do zmniejszenia zapadalności na raka jelita grubego o 76-90%,

u chorych, u których stwierdza się ograniczoną (wczesną) postać raka jelita grubego, odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 90%. Dlatego wykonywanie badań przesiewowych jest bardzo istotne,

w powiecie częstochowskim żaden ośrodek nie został wybrany na realizatora ogólnopolskiego Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, a zatem dostępność do świadczeń przewidzianych w ww. Programie finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, jest dla mieszkańców naszego powiatu ograniczona,

Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z wczesnych objawów jelitowych, ich powikłań oraz korzyści wynikających z działań profilaktycznych.
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020 -2021", realizacja w 2020 roku.


http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=6&id=858&x=8&y=66&n_id=7373