Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będzie kontynuowany w 2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. 

Pomoc jest udzielana niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust 1. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadają. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 

W ramach Modułu I ww. programu PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pomoc będzie miała formę świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do właściwej ze względu zamieszkania jednostki powiatu, która realizuje program. Dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium powiatu częstochowskiego będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Moduł II ww. programu skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Wnioski składane są w trybie ciągłym, rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Pomoc finansowa udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania. Fundusz nie określa katalogu finansowanych lub dofinansowanych działań, samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie. W ramach tego modułu pomoc może zostać udzielona także osobom towarzyszącym niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy.

Szczegółowe informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” można uzyskać na poniższych stronach internetowych:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia

Program realizowany będzie także w 2023 roku.

Informacji o ww. programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod numerem telefonu: (034) 334 33 32