Program PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”

1 maja 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował na stronie internetowej informację o naborze wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. 

Celem programu jest pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie usuwania barier w życiu codziennym, przestrzeni publicznej, w dostępie do usług. 

Program zakłada między innymi:

1. zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej,

2. utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,

3. likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, kościołów lub innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych. 

Program składa się z czterech modułów:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne m.in. poprzez:  

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w szczególności poprzez:

budowę lub modernizację pochylni, dojścia do obiektu, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tych obiektów dla tych osób;

dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, windy wewnętrznej lub przyściennej;

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, w szczególności poprzez:

zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych;

przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;

montaż domofonów, włączników światła (na wysokości max 1,1 m);

dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;

roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych 

i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim;

dostosowanie przynajmniej jednego pomieszczenia w obiekcie z toaletą i łazienką;

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej 

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, w szczególności poprzez:

zakup i montaż planów tyflograficznych;

zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną;

oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a;

d) zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w szczególności poprzez zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami;

e) obsługę osób korzystających z usług z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;

f) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;

g) zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 

w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;

h) zapewnienie dostępności otoczenia budynku rozumianego jako właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, technologii i usług) – tylko w przypadku modułu A;

i) koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe działające w myśl ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

Budżet Programu jest każdorocznie wskazany w planie finansowym PFRON i w latach 2023 – 2027 wynosi: 300.000.000 zł. Na moduły przewidziane Programem przewiduje się podział środków w następujący sposób:

a) moduł A: 190.000.000 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych),

b) moduł B: 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów złotych),

c) moduł C: 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych),

d) moduł D: 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych).

Dofinansowanie w poszczególnych modułach wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej 20% wkładu własnego, które na etapie składania wniosku oświadcza, że posiada albo opisuje koncepcje ich pozyskania. 

Maksymalna wysokość kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca nie może być wyższa niż:

a) w przypadku modułu A – 550.000,00 zł,

b) w przypadku modułu B – 550.000,00 zł,

c) w przypadku modułu C – 550.000,00 zł,

d) w przypadku modułu D – 100.000,00 zł.

Realizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej poprzez udostępniony przez PFRON system. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danym module. Pierwszy nabór obejmujący wszystkie moduły został rozpoczęty  w dniu 01.05.2023 r. z terminem składania wniosków do dnia 15.07.2023 r. godz. 23:59,  ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do dnia 31.08.2023 r. Kolejne nabory będą ogłaszane w zależności od posiadanych środków finansowych na realizację programu.