Program „Aktywny samorząd”

Rozpoczyna się nabór wniosków do modułu I i II

1 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON Programu ,,Aktywny Samorząd ’’:

- Moduł I  dofinansowanie w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  osób z niepełnosprawnościami.

- Modułu II  pomoc w uzyskaniu przez osoby z niepełnosprawnościami wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w 2021 roku powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW. 

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

o zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl

o posiadać adres poczty elektronicznej,

o posiadać profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostępny również w bankowości elektronicznej większości banków) lub posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny)

WAŻNE! Złożenie wniosku w systemie SOW jest premiowane:

o w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków;

o w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej, w takim wypadku należy je wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych siedziby 

Starostwa Powiatowego 

ul. Jana III Sobieskiego 9 , 42-217 Częstochowa  

Szczegółowych informacji dot. ww. wsparcia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

 nr tel. (34) 3229205.


TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I – wnioski przyjmowane: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II – wnioski przyjmowane w dwóch terminach:           

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (wnioski dotyczące semestru letniego)

oraz od 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r. (wnioski dotyczące semestru zimowego) 
MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej

o Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

o Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

o Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

o Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby  ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 

Obszar A Zadanie nr 3 – osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania                      z usług tłumacza języka migowego.

Obszar A Zadanie nr 4 – osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

(do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

Obszar B Zadanie nr 3 – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Obszar B Zadanie nr 4 – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

(do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Obszar B Zadanie nr 5 –  osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C Zadanie nr 1 – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoby ze stopniem niepełnosprawności.

Obszar C Zadanie nr 5 – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadające zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. 


MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.


ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ II):

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

UWAGA. Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl