Prace melioracyjne w Widzowie

14 września 2022 r. odbyło się przekazanie terenu robót budowlanych polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna. Wykonawcą tych prac będzie Damian Bakoń, a nadzór inwestorski objął Konrad Galant. 

Podczas przekazania terenu robót obecni byli: Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski, Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale GN prowadząca merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów, Andrzej Przybylski – Konsultant projektu scalenia, Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna, Mariusz Dobrakowski – Radny Gminy Kruszyna, Damian Bakoń i Krzysztof Bakoń – przedstawiciele wykonawcy robót melioracyjnych oraz Konrad Galant – Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.