Powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa


Zarząd Powiatu Częstochowskiego powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zlecanych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 


Skład komisji: 


1) Przewodniczący Komisji — Leonard Smolarski 


członkowie komisji: 

2) Anna Dziewior 

3) Justyna Grobelak 

4) Marian Pędraś 

5) Maciej Hupa


tekst uchwały w załączniku