Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

10 marca 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca  Rady  Irena Pluta – Sekretarz Rady oraz zaproszeni: Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Małgorzata Krasoń - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Paweł Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podczas posiedzenia omówiono poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, porównano wysokość środków przeznaczonych na te zadania w roku ubiegłym z tymi, które otrzymano na rok 2022. Pomimo uzyskania większych środków finansowych niż w roku ubiegłym i zwiększenia przyznawanych kwot dofinansowań, przedstawiono trudności wynikające z realizacji zadań PFRON,  spowodowane zwiększoną liczbą wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Rada zaopiniowała uchwały Zarządu Powiatu dot. realizowanych w 2022 r zadań i zaopiniowała podział środków finansowych PFRON.

W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje na temat Programów: „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, „Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”  i stopnia ich realizacji.