Podziękowania dla Tadeusza Porady

Podziękowania dla Pana Tadeusza Porady długoletniego Prezesa Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” za wieloletnie wspieranie mieszkańców powiatu częstochowskiego.


W związku z planowanym zamknięciem działalności Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS" w Olsztynie proszę przyjęć wyrazy najwyższego szacunku za Pana osobiste i całej rodziny zaangażowanie. Pańska szlachetna postawa stanowi przykład troski o innych. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS" podkreślają najwyższe wartości jakimi są godność człowieka i faktyczne świadczenie pomocy. Dzięki Pana zaangażowaniu przez wiele lot osoby niepełnosprawne otrzymywały potrzebne wsparcie i na nowo uwierzyły w dobro.

Inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie realnie poprawiały byt osób niepełnosprawnych chociażby poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych, których Stowarzyszenie było organizatorem.

Niesamowitym wyczynem Pana i ludzi dobrej woli, których potrafił Pan skupić wokół siebie była idea utworzenia przychodni rehabilitacyjnej.

Jeszcze przed II etapem reformy samorządowej, w wyniku której powstały powiaty, pozyskał Pan działkę i gromadził materiały budowlane no budowę przychodni. Wyjątkowego heroizmu wymagało rozpoczęcie i ukończenie budowy obiektu, a następnie jego uruchomienie w 2002 roku i nadanie imienia Jana Pawła II. Wspomnienia z udziału w tej uroczystości towarzyszę nam do dzisiaj. Pamiętamy boje o kontrakty z NFZ i ogromne poświęcenie w walce o jak najdłuższe funkcjonowanie rehabilitacji.

W latach 2003 - 2011 przez dwie kadencje był Pan bardzo czynnie działającym Wiceprzewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Starostę Częstochowskiego.

W podziękowaniu za zasługi na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu został Pan uhonorowany Statuetkę Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Zdrowie i Opieka Społeczna za 2007 rok.

Motto Stowarzyszenia, które towarzyszyło Panu przez całe życie, a które stanowię słowa świętego Jana Pawła II „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcę. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością." było wyznacznikiem drogi Pana postępowania.

Za to wszystko dziękujemy z całego serca, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności dla Pana i całej rodziny.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku 


Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

Członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Katarzyna Buchajczuk